Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Peter Varsányi, miesto podnikania 930 41 Kvetoslavov 221, prevádzkareň 811 07 Bratislava – Staré Mesto, Májkova 2,  číslo živnostenského registra: 210-32291, Okresný úrad Dunajská Streda, IČO: 48070025, DIČ: 1076353641, IČ DPH SK1076353641, mobil +421 948507086, e-mail: info@superkluc.sk, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.


1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.


1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.


1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar alebo služby môže kupujúci objednávať nasledovne:

 1. a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť  telefonicky alebo            e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, a podobne).

2.7. Objednanie služieb - Odoslaním objednávky na služby sa kupujúci zaväzuje dohodnúť podrobnosti plnenia služieb s predávajúcim a to osobne, emailom alebo telefonicky a zaplatiť za službu dohodnutú cenu. Podrobnosti dodania služieb budú dojednané samostatne a osobne medzi kupujúcim a predávajúcim a to písomne alebo emailom. Poskytovanie služieb je viazané na presne vymedzenú lokalitu, spravidla Bratislavu a Bratislavský kraj. Predávajúci má právo odmietnúť poskytnutie služby, ak je mimo regiónu poskytovania služieb.

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.


3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena dopravy je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.3. Ceny za tovar na objednávku a ceny za služby alebo dodatočne poskytnuté služby si kupujúci a predávajúci dojednajú individuálne a potvrdia písomne alebo emailom.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry, platobnou kartou alebo v hotovosti či platobnou kartou na predajni pri osobnom odbere.

Pri platbe prevodom na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 1. a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
 2. b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

4.2 Platba je možná iba v EUR.


4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode                     s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom.

5.2 Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. Kuriérska služba,
 2. Slovenská pošta,
 3. Osobný odber na prevádzke.
 4. Zrýchlené dodanie do 3 hodín v rámci Bratislavy ( túto možnosti predávajúci potvrdí po objednávke telefonicky alebo e-mailom )

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.


6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.


6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), prípadne dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.


6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.


6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci nemá dostatok tovaru na sklade. Tovar objednaný kupujúcim môže byť dodaný v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné bude kupujúci platiť ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb (resp. objednaní služieb cez e-shop).


7.2 Tovar na vrátenie musí byť:

 1. a) nepoškodený,
 2. b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
 3. c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

 1. a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, (info@superkluc.sk , 0948 50 70 86)
 2. b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho ( Peter Varsányi, Kľúčová služba PATRONUS, Májkova 2, 811 07 Bratislava) - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 3. c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

 1. a) prevziať tovar naspäť,
 2. b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

7.6 V prípade zakúpenia tovaru, ktorý je vyrábaný na zákazku (upravený na prianie zákazníka – výroba kľúčov... ), nie je možné odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 

7.7 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 8. h) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 9. i) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.


8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:


8.5.1. Čo najskôr nás informovať e-mailom na adresu info@superkluc.sk,  alebo telefonicky na telefónne číslo:  0948 50 70 86.

8.5.2. Poslať produkt späť na adresu  prevádzkarne  predávajúceho : Ing. Peter Varsányi, Kľúčová služba PATRONUS, Májkova 2, 811 07 Bratislava

Spotrebiteľ reklamáciu musí uplatniť písomne a to na adresu predávajúceho spolu s dodaním tovaru s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou (návody, záručný list, faktúra) predávajúcemu na svoje náklady. Spotrebiteľ musí tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Predávajúci písomne potvrdí spotrebiteľovi prijatie reklamácie a reklamovaného tovaru. Na základe doručeného reklamovaného tovaru vydá predávajúci spotrebiteľovi informáciu o čase a spôsobe vybavenia reklamácie.

8.5.3. Začiatkom reklamačného konania sa považuje doručenie písomnej reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamačné konanie vrátane odstránenia chyby musí byť ukončené do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Spotrebiteľ má právo po uplynutí tejto doby odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu za nový výrobok. Predávajúci si vyhradzuje právo spotrebiteľovi vymeniť reklamovaný tovar za iný s adekvátnymi technickými vlastnosťami. Informácie o prebiehajúcom reklamačnom konaní môže spotrebiteľ získať telefonicky alebo elektronickou poštou uvedených na začiatku týchto podmienok.

8.5.4. Ak sa počas reklamačného konania zistí, že k chybe na tovare došlo iným používaním ako je uvedené v návode, nesprávnou manipuláciou, neodborným zásahom spotrebiteľa či tretej osoby, bežným opotrebením, poškodením, nevhodným skladovaním alebo zásahom vyššej moci, tak sa táto reklamácia považuje za neoprávnenú. V tomto prípade má predávajúci právo požadovať po spotrebiteľovi uhradenie nákladov spojených s reklamáciou.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.superkluc.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne www.superkluc.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky, či v registračnom formulári.


9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade           so zák. č. 18/ 2018  Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.


9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta). Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mailu: info@superkluc.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 2. 9. 2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.